Fjellebroen · HavnDanskEnglishDeutsch  
 
fjellebroen-sydfyn-07.jpg
fjellebroen-sydfyn-18.jpg
fjellebroen-sydfyn-16.jpg
fjellebroen-sydfyn-01.jpg
fjellebroen-sydfyn-10.jpg
fjellebroen-sydfyn-05.jpg
fjellebroen-sydfyn-17.jpg
fjellebroen-sydfyn-14.jpg
fjellebroen-sydfyn-11.jpg
fjellebroen-sydfyn-13.jpg
fjellebroen-sydfyn-02.jpg
fjellebroen-sydfyn-08.jpg
fjellebroen-sydfyn-12.jpg
fjellebroen-sydfyn-06.jpg
fjellebroen-sydfyn-03.jpg
fjellebroen-sydfyn-04.jpg
fjellebroen-sydfyn-09.jpg
fjellebroen-sydfyn-19.jpg
fjellebroen-sydfyn-15.jpg
 
 
 
 

 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i A/S Havnen i Fjellebroen afholdt den 13. marts 2019 i Fjellebroen.

 

Tilstede: Bestyrelsen, bestående af Hans Chr. Hansen, Ove Heldarskard, Erik Pedersen, Lars Erik Larsen, suppleant Palle Feddersen samt direktør Claus Engelbrecht Jensen og sekretær Charlotte Christensen.

Fraværende: Niels Frank Nielsen.

 

Der var fremmødt 24 aktionærer, og ved udlevering af stemmesedler var aktiekapitalen repræsenteret med 125.350 kr.

 

Formand for bestyrelsen Hans Chr. Hansen bød velkommen.

 

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Svend Sejersen som dirigent. Svend Sejersen blev valgt til dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annoncer i Fyns Amts Avis og i Fyns Stiftstidende lørdag den 16. februar 2019, indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

Der er den 27. januar 2019 modtaget et forslag til dagsorden fra aktionær, Poul Andersen.

 

2. Bestyrelsens beretning v/ Claus Engelbrecht Jensen.

Konstituering.
Bestyrelsen fortsatte efter generalforsamlingen i 2018 med samme konstituering som året før.

Hans Chr. Hansen blev genvalgt til formand for bestyrelsen i A/S Havnen i Fjellebroen.
Uændret sammensætning for økonomi – og havneudvalg således:

Økonomiudvalg:                                      Hans Chr. Hansen (formand)
                                                                 Erik Pedersen
                                                                 Niels Frank Nielsen

Havneudvalg:                                           Lars Erik Larsen (formand)
                                                                 Ove Heldarskard
                                                                 Hans Chr. Hansen


Renovering af bro 2.

Den planlagte renovering af bro 2 blev udført af TM Havn A/S, som afgav det mest fordelagtige tilbud på denne opgave. Opgaven omfattede ramning af i alt 44 azobe træpæle og 37 borerør i jern, som blev beklædt med PE plastic rør.

Arbejdet blev påbegyndt i marts og blev færdigt inden fællessøsætning i april 2018, og er udført meget tilfredsstillende.

Udgiften til anlægsarbejdet beløb sig til ca. 300.000 kr.

 

Havneleje.

Den planlagte stigningen af havnetaksten på 10 %, slog igennem i 2018. På trods af denne stigning, er Fjellebroen Havn stadig konkurrencedygtig i forhold til andre havne på Sydfyn. Der er fortsat mange henvendelser fra bådejere som ønsker bådeplads i Fjellebroen, og der er ikke udfordringer med at leje pladser ud i havnen, hvilket i høj grad må tilskrives beliggenheden og den forholdsvise lave havneleje.


Gæstesejlere 2018.

Der er registeret 556 gæstesejler i 2018 mod 491 i 2017, og er en stigning på 13 %
Havnen har haft 242 overnattende autocampere, og der har også været en markant stigning i brugen af slæbestedet til isætning af joller og mindre motorbåde.

Det vurderes, at disse stigninger skyldes den helt ekstraordinære gode sommer i 2018.

 

Kiosk på havnen.
Kiosken har desværre ikke været åben i en årrække, idet det ikke er lykkedes Frisko Is at finde nye forpagtere til kiosken. Frisko Is ejer bygningen, som står på havnens grund. Vi er pt. i dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring hvilke anvendelsesmuligheder havnen har for kiosken, såfremt ejerforholdet overdrages fra Frisko Is til A/S Havnen i Fjellebroen.

Der har dog i denne uge været interesse fra mulige nye forpagtere, og kioskbygningen har været fremvist. Havnen er pt. dialog med Frisko Is omkring denne henvendelse.

 

Elforbrug.

Elforbruget på havnen er faldet fra 40.000 kwh. i 2016 til 25.000 kwh. i 2018. Det er bestyrelsens opfattelse, at det fokus der har været på forbruget de sidste par år, har haft positiv indvirkning. Der er solgt el for ca. 6.500 kwh. til bådejere som har haft fast tilslutning af el i efterårs- og vintersæsonen.

Højvande 2/1-19.

Umiddelbart efter nytår blev vi ramt af ekstraordinær højvande, og der blev denne gang målt 1,54 meter over normal daglig vande. Den høje vandstande medførte ingen skader på bygninger på havnen. Umiddelbart efter den sidste ekstreme højvande i 2017, blev der foretaget en højsvandssikring af el skabene på havne. Ved højvandet drev et brofag fra den vestlige bro i den lille havn væk. Brofaget er efterfølgende lokaliseret på kysten sydøst for havnen og er bjærget og slæbt tilbage til havnen.

 

Planlagt vedligeholdelsesarbejde 2019.

Bestyrelsen besluttede i 2018 at udskifte hammeren ved honnørkajen samt en mindre bro ved slæbestedet i den lille havn. Hammeren ved honnørkajen var angrebet af råd, og broen ved slæbestedet var i en efterhånden ringe stand efter mange års brug.
Der er indhentet to tilbud på at udføre opgaverne, og det mest fordelagtige tilbud er afgivet af Brdr. Kristiansen, som ordren dermed er afgivet til.
Arbejdet med udskiftning af den lille bro er netop afsluttet, og udskiftning af hammeren ved honnørkajen forventes påbegyndt ultimo april måned.

 

Kommentarer til beretningen.

En aktionær spurgte, om der foreligger konkrete planer om renovering/udskiftning af broen mod vest i den lille havn.
Direktøren oplyste, at det er bestyrelsens vurdering, at udbedring/udskiftning af netop denne bro, nok bliver det næste store projekt i havnen, idet både spunsvæg og bærende bjælker er meget slidte

En anden aktionær udtrykte anerkendelse af det udførte anlægsarbejde i forbindelse med renovering af bro 2.


Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Revisor Henrik Welinder fra Beierholm fremlagde årsregnskab 2018, herunder budget for 2019.

Årsrapport, resultatopgørelse samt balance 2018 blev udleveret til aktionærer.

Hoved og nøgletal blev gennemgået. Årets resultat er på 77 tkr. De samlede aktiver beløber sig til 1.005 tkr., hvoraf der er materielle anlægsaktiver for 500 tkr.

Omsætningen i 2018 var på 641 tkr., hvilket er markant stigning i forhold til 2017, hvilket må tilskrives det høje antal gæster i havnen pga. den ekstraordinære gode og varme sommer, samt en fuld udnyttelse af kapaciteten i havnen. Vareforbruget har i 2018 beløbet sig til 285 tkr.

Nettoomsætning 2019 er budgetteret til 585 tkr. og der budgetteres med et vareforbrug på 255 tkr., på grund af det planlagte anlægsarbejde. Personale-, salgs-, lokale-, og administrationsomkostninger er budgetteret til 317 tkr.

Der var pr. 31.12.2018 likvide beholdninger for i alt. 489 tkr.

Der budgetteres med et overskud i 2019 på 13 tkr.

 

Kommentarer til regnskabet.

En aktionær udtrykte anerkendelse til bestyrelsen for at kunne drive en havn for ca. 500.000 kr. årligt, og spurgte samtidig ind til it omkostninger i regnskabet på ca. 20.000 kr..
Direktøren oplyste, at beløbet dækkende de årlige udgifter til havnens hjemmeside, bredbåndsforbindelse på havnen, gebyr lønregnskab og internet/telefon til havnefoged og direktør.

 

En anden aktionær oplyste, at det ikke kun er aktionærer som er indtægtskilde til havnens omsætning, men også bådejere som ikke er aktionærer, og som lejer bådpladser i havnen. Derudover bidrager bådejere, som ligger på gæstesejler vilkår i havnen, også til omsætningen. Aktionæren anmodede samtidig om, at årsrapporten blev udgivet på havnens hjemmeside inden afholdelse af generalforsamlingen, således at der var mulighed for se regnskabet inden generalforsamlingen, og dermed minimere papirforbruget.
Direktøren medgav, at havneleje for bådejere med plads i havnen, som ikke er aktionærer, udgør en stor del af den årlige omsætning, idet de betaler en højere havneleje end aktionærer med fast plads. På trods af dette, er havneleje stadig konkurrence dygtig i forhold til sammenlignelige havne.

Revisoren oplyste, at årsrapporten godt kan offentliggøres på havnens hjemmeside inden generalforsamling, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

 

En tredje aktionær spurgte om bestyrelsens holdning til det stigende antal besøgende autocampere.
En fjerde aktionær var bekymret for, at en yderligere stigning i antallet af besøgende autocampere, kunne medføre pladsgener for havnens primære brugere.

Det er bestyrelsens opfattelse, at de besøgende autocampere ikke må begrænse de primære brugeres mulighed i forhold til plads og anvendelse af havnens faciliteter, og der foreligger ingen planer om at etablere en egentlig autocamperplads. Bestyrelsen følger nøje udviklingen af antal besøgende autocamper. Havnefogeden oplyste, at der vil blive etableret en udslagsvask i nærheden af miljøstationen, hvor både sejlere og autocamper kan tømme holdning tanke.

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

4. Fordeling af overskud efter bestyrelsen indstilling.

Efter bestyrelsens forslag, blev årets resultat overført til næste års resultat.


5. Indkomne forslag.

Der var den 27. januar 2019 indkommet et forslag til generalforsamlingen fra aktionær, Poul Andersen.
Forslaget lød, at der etableres pælepladser i fiskerihavnen.

Poul Andersen forklarede, at han med sit forslag, ønskede opbakning til bestyrelsen, med henblik på etablering af pælepladser i fiskerihavnen. Han oplyste samtidig, at man i 1986 også havde drøftet dette forhold.

Som svar på forslaget oplyste direktøren, at bestyrelsen faktisk selv tidligere havde drøftet mulighederne for at etablere pælepladser i fiskerihavnen, hvilket dog ikke har udmøntet sig i konkrete planer. Den disponible kajplads i fiskerihavnen anvendes i dag blandt andet til gæstepladser for både som ønsker midlertidig plads i havnen, og hvor lejeindtægten er gunstig for havnen i forhold til den ordinære lejeindtægt.
Forhold som hensynet til erhvervsfiskeriet, risiko for mindre svaje plads i bassinet ved mastekranen og servicekajen, er forhold som kan have konsekvenser i tilfælde af etablering af pælepladser i fiskerihavnen.

Bestyrelsen er meget bevidst om, at havnens kapacitet skal udnyttes optimalt, både ud fra et økonomisk hensyn og ikke mindst ud fra et hensyn om, at skabe så fordelagtige forhold som muligt, til gavn for havnens primære brugere.

 

Der udspandt sig herefter en debat på generalforsamling om, hvorvidt forslaget skulle til afstemning, og om det konkrete indhold i forslaget. Mange aktionærer gav deres mening tilkende omkring begge forhold.
Debatten udmøntede sig i, at generalforsamlingen foretog afstemning om, at der skulle etableres pælepladser i fiskerihavnen. Afstemningen foregik med håndsoprækning, og majoriteten af generalforsamlingen stemte nej til forslaget. Ingen ønskede skriftlig afstemning.

Der er fra generalforsamlingen den nødvendige opbakning til bestyrelsen om, at de nødvendige dispositioner og hensyn i forhold til etablering af evt. pælepladser, fordeling af pladser, samt generel varetagelse af driften, gennemføres på sikker og betryggende vis.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

  •          Ove Heldarskard (modtog genvalg)
  •          Erik Pedersen (modtog genvalg)
  •          Niels Frank Nielsen (modtog ikke genvalg)
  •          Suppleant Palle Feddersen modtog valg til bestyrelsen

 

Ovenstående blev valgt uden modkandidater.

 

Valg af suppleant til bestyrelsen:

  •         Søren Kristiansen (modtog valg)

 

Søren Kristiansen blev valgt uden modkandidat.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede, at man fortsatte samarbejdet med revisionsfirmaet Beierholm. Der var ingen andre forslag og revisionsfirmaet blev herefter enstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt.

En aktionær spurgte, om lejeudgiften til Frisko Is kunne have indflydelse på, at det var svært at tiltrække forpagtere til kiosken.

Direktøren oplyste, at Frisko Is var indstillet på, at lejen skulle være gunstig for lejere, netop for at kunne tiltrække forpagtere, samt sikre et fornuftigt udgangspunkt for nye forpagtere til at kunne etablere og drive kiosken.

 


Dirigent, Svend Sejersen takkede for god ro og orden, og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

 

Formanden for bestyrelsen afsluttede mødet med en tak for godt samarbejde til bestyrelse, revisor, dirigent, samt direktør og sekretær.

 

Der afsluttedes med et længe leve for Fjellebroen Havn.

  

    

 

____________________________                                         ___________________________

             Svend Sejersen                                                                    Claus Engelbrecht Jensen

                  dirigent                                                                                       referent

 
   
  Privacy  |  Set cookie preferences  |  Website © Uptime

 1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber
SL_CA/B TestningSmartlook2 år

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere