Fjellebroen · HavnDanskEnglishDeutsch  
 
fjellebroen-sydfyn-02.jpg
fjellebroen-sydfyn-16.jpg
fjellebroen-sydfyn-03.jpg
fjellebroen-sydfyn-07.jpg
fjellebroen-sydfyn-06.jpg
fjellebroen-sydfyn-08.jpg
fjellebroen-sydfyn-04.jpg
fjellebroen-sydfyn-09.jpg
fjellebroen-sydfyn-10.jpg
fjellebroen-sydfyn-05.jpg
fjellebroen-sydfyn-12.jpg
fjellebroen-sydfyn-11.jpg
fjellebroen-sydfyn-19.jpg
fjellebroen-sydfyn-15.jpg
fjellebroen-sydfyn-18.jpg
fjellebroen-sydfyn-13.jpg
fjellebroen-sydfyn-17.jpg
fjellebroen-sydfyn-14.jpg
fjellebroen-sydfyn-01.jpg
 
 
 
 

 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i A/S Havnen i Fjellebroen afholdt den 15. marts 2017 i Fjellebroen.

 

 

Referat af den ordinære generalforsamling i A/S Havnen i Fjellebroen afholdt den 15. marts 2017 i Fjellebroen.

 

 

Tilstede: Bestyrelsen, bestående af Hans Chr. Hansen, Ove Heldarskard, Erik Pedersen, Niels Frank Nielsen samt direktør Claus Engelbrecht Jensen.

Fraværende: Bestyrelsesmedlem, Lars Erik Larsen.

 

Der var fremmødt 22 aktionærer, og ved udlevering af stemmesedler var aktiekapitalen repræsenteret med 112.500 kr.

 

Formand for bestyrelsen Hans Chr. Hansen bød velkommen.

 

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Svend Sejersen som dirigent. Svend Sejersen blev valgt til dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annoncer i Fyns Amts Avis og i Fyns Stiftstidende lørdag den 25. februar 2017, indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

Konstituering.
Bestyrelsen fortsatte efter generalforsamlingen i 2016 med samme konstituering som året før.
                                                                                      

Engelbrecht Jensen og Jan Schreiners død.                        
Tidligere Havnefoged Engelbrecht Jensen døde i august 2016. Engelbrecht blev 94 år. Jan Schreiner, som i mange år var revisor for A/S Havnen i Fjellebroen, døde efter nogen tids sygdom i oktober 2016. Jan var også suppleant i bestyrelsen.
Begge har i mange år ydet en stor indsats for A/S Havnen i Fjellebroen. Der blev afholdt et minuts stilhed til ære for Engelbrecht Jensen og Jan Schreiner.

 

Udskiftning af bærende bropæle ved bro 1.

De bærende bropæle ved bro 1, var efter mange års slid så medtaget, og en udskiftning af disse var nødvendig.
Havnen havde indhentet tilbud fra to forskellige entreprenører på udskiftning af 39 pæle, og ordren blev afgivet til Munck, Havne og Anlæg. Selve anlægsarbejdet blev udført i april måned, og var således færdigt inden fælles søsætningen sidst i april. De valgte pæle var af træsorten Azobe. Det færdige resultat er meget tilfredsstillende.
Derudover blev der ved den syd – østlige ende af ydermolen lagt ekstra stræk ud i stenmolen, idet broen var begyndt at skride.

Udskiftning af pæle i den lille havn samt ved ydermolen.

I løbet af sommeren blev det konstateret, at en del pæle i den lille havn, samt ved ydermolen var så medtaget af pæleorm, at en udskiftning her var påkrævet. Der var i alt tale om 85 pæle, 62 i den lille havn og 23 ved ydermolen.
Der blev indhentet tilbud fra to forskellige entreprenører på det samlede anlægsarbejde, og det billigste tilbud blev valgt. Ordren blev afgivet til Henning Lerche, som allerede påbegyndte anlægsarbejdet i december 2016. Havnen har dog selv indkøbt materialerne, idet der på denne måde kunne opnås en betydelig besparelse på de samlede anlægsudgifter. Den valgte pæleløsning er med borerør beklædt med plastic PE-rør. I toppen er der monteret rustfri krog og gaffel.
I februar måned 2017 blev pælene ved ydermolen ligeledes udskiftet.

 

Ny gruppeinddeling.

For at tilgodese et stigende behov for lidt større pladser i Fjellebroen Havn, har bestyrelsen, i forbindelse med udskiftning af pæle ved ydermolen, besluttet at implementere en ny pladsgruppe. Efter gennemført opmåling ved ydermolen, har det vist sig muligt at optimere og udnytte kapaciteten maksimalt, således at der kunne oprettes fire pladser med en lidt større bredde og længde, uden samlet at skulle reducere antallet af pladser ved ydermolen. Pladserne ligger størrelsesmæssigt mellem en gruppe 2 og gruppe 1 plads, og vil blive benævnt 1.a.

 

Elforbrug.
Det er konstateret, at der igennem de sidste par år været et stigende elforbrug på havnen. Vi har fået monteret et antal bimålere ved vores el tavler, således at effekt og forbrug nu kan identificeres. Forbruget har specielt i vintermånederne været højt. Bestyrelsen har besluttet, at der fra den kommende vinterperiode, ikke må være fast tilslutning af strøm uden forudgående aftale med havnefogeden. Ønskes der fast tilslutning, udleveres kabel med måler af Havnefogeden, og der vil således blive foretaget en forbrugsafregning.

 

Kamera på havnen.
Vi har i 2016 indkøbt og fået monteret kamera som sidder placeret i vores lysmaster. Selve installationerne er foretaget af et lokalt IT firma som hedder Boatcam, Den oprindelige tanke med kameraerne var dels, at vi kunne overvåge havnen med lagring på en server, for på denne måde at kunne identificere utilsigtet adgang på havnen, og dels at implementere en løsning hvor hver enkelt bådejer kunne lave et tilsyn af ens egen båd i havnen. Selve overvågningsdelen har dog efterfølgende vist sig ikke at være tilladt med baggrund i den nuværende lovgivning, og vil derfor ikke blive etableret.
Boatcam har oplyst, at der nu kan tilbydes bådejerne en betalings baseret løsning, hvor man som bådejer kan logge på en hjemmeside, ved hjælp af et tildelt login. Man vil kunne se 3 positioner på sin båd; stævn, midtskibs og agterende.

Det vil være muligt at logge på, i op til 10 gange i døgnet, i en varighed af 3 minutter af gangen. Det er ligeledes oplyst af Boatcam, at priserne for 1 måned vil være 79,- kr., 3 måneder 199,- kr. og 6 måneder 398,- kr.
Yderligere oplysninger om den betalingsbaserede løsning vil kunne indhentes ved Boatcam.

 

Gæstesejlere i 2016.

Der er registeret 638 gæstesejler i 2016, og den store stigning skyldes primært en kombination af, at en del af havnens eksisterende bådejere har købt anden og større både end de i forvejen havde, og dermed har ligget som gæstesejlere og også betalt leje som gæstesejlere, samt at vi rent faktisk har haft en del andre langtidsgæstesejlere liggende.
Vi har haft besøg af ca. 20 overnattende autocampere.

 

Skiltning på havnen.
Havnen er blevet et populært udgangspunkt for andre end havnens primære brugere, hvilket har givet os lidt udfordringer især på parkeringsområdet, og som har været til gene for vores primære brugere. Vi har derfor måtte skilte med at disse gæster ikke må foretage langtidsparkering.
Derudover har vi opsat skilte som henviser overnattende autocamperegæster, til området i den vestlige ende, hvor vi har forbedret pladsen og underlaget, og hvor der er en rigtig fin udsigt ud over Nakkebølle Fjord.

 

Højvande den 4. januar 2017.

Den 4. januar 2017 blev der målt 1,68 cm oven daglig vande Vandet nåede akkurat op til klubhuset, dog uden at vandet kom ind. Vi havde dog sikret os med sandsække. Begivenheden trak ligeså mange mennesker til havnen, som på en rigtig fin sommer dag, og den forhøjede vandstand kulminerede omkring midnat. Der var 3 af elværkets forsynings el skabe, som var placeret på havnens område som kortsluttede. Vi havde selv en el tavle i spilskuret, som viste sig ikke at være højt nok placeret, og derfor blev ødelagt.
Derudover var der 2 brofag i den lille havn, som blev trukket op med højvandet.
Alt i alt må vi dog konstatere, at være sluppet billigt i forhold til de mange andre skader, der opstod denne dag i det Sydfynske.

 

Kiosken på havnen.
De tidligere forpagtere af havnen har ikke forlænget aftalen med Frisko Is, og Frisko Is har for nuværende ikke nye forpagtere til kiosken. Dog kunne det oplyses, at Frisko Is d.d. netop havde meddelt, at de var i forhandling med en mulig forpagter til kiosken.

 

Faktura på e-mail.
Det blev i efteråret besluttet at indkøbe og anvende nyt e-mail faktura system, således at faktura fremsendes på e-mail. Dette smidiggør bogholderiet, og så nedbringer det også udgifterne til porto, kuverter og brevpapir. Dermed også en opfordring til havnens brugere om, at oplyse hvis man skifter e-mail adresse. Man kan fortsat få tilsendt en faktura i papirform, såfremt man ikke anvender e-mail.

Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretningen, og den blev herefter taget til efterretning.

 

 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Revisor Henrik Welinder fra Revisionsfirmaet Beierholm forelagde regnskabet for 2016.
Der var i 2016 indtægter for 595.166 kr. på ”havne- og pladsleje m.v.”, hvilket er ca. 50.000 kr. mere end det budgetterede.
Der er på reparations- og vedligeholdelsessiden anvendt 237.224 kr. under ”broer og bolværk”, idet der er overført 150.900 kr. til forbedringer på baggrund af anlægsarbejde i 2016.
Årets resultat blev et overskud på 14.283 kr., mod et budgetteret underskud på 184.000 kr. Den forholdsvise store forskel skyldes beløbet der er overført til forbedringer.
Udgifter til elektricitet udgjorde i 2016 i alt 39.274 kr., hvilket er en stigning i forhold til hhv. 2014 og 2015, på trods af forhøjede fradragssatser.
Løn og personaleomkostninger udgjorde 100.306 kr. mod budgetteret 129.000 kr.
Der budgetteres i 2017 med et underskud på 167.000 kr., på grund af det planlagte anlægsarbejde.

 

En aktionær spurgte om hvilken konkret forbedring til 150.900 kr. der var tale om. Det blev oplyst, at det drejede sig om udskiftning af de bærende bropæle ved bro 1.

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

4. Fordeling af overskud efter bestyrelsen indstilling.

Efter bestyrelsens forslag, blev årets resultat overført til næste års resultat.

 

 

5. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

 

 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende medlemmer var på valg:

Ove Heldarskard (modtog genvalg)

Erik Pedersen (modtog genvalg)

Niels Frank Nielsen (modtog genvalg)

Suppleant:

Bestyrelsen foreslog Palle Feddersen.


Ovenstående blev valgt uden modkandidater.

 

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede, at man fortsatte samarbejdet med revisionsfirmaet Beierholm. Der var ingen andre forslag og revisionsfirmaet blev herefter enstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt.
En aktionær foreslog at udvide havnen mod syd, med mulighed for at kunne etablere flere bådpladser. Formanden oplyste, at dette var en mulighed, men at en sådan løsning ville blive meget bekostelig. Derudover har andre havne i det Sydfynske Øhav haft udfordringer med at kunne udleje alle pladser ud i respektive havne.
En anden aktionær foreslog, at Faaborg-Midtfyn kommune burde bidrage til vedligeholdelsen af den private fællesvej ned til havnen, idet den også anvendes af offentligheden. Bestyrelses oplyste, at man i forbindelse med en henvendelse til Kommunen sidste år, også havde forelagt dem denne holdning, uden dog at dette havde afstedkommet et tilsagn om økonomisk tilskud.

En tredje aktionær opfordrede bestyrelsen til at være opmærksom på forhold omkring anvendelsen af fast tilslutning af el til både, idet mange brande i både opstår på grund af kortslutninger i el installationer. Aktionæren oplyste, at udover skader på egen båd i forbindelse med brand, kunne nabobåde også blive berørt heraf. 
Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

 

 

Dirigent, Svend Sejersen takkede for god ro og orden, og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

 

 

Formanden for bestyrelsen afsluttede mødet med en tak til bestyrelse, revisor, dirigent, samt direktør og sekretær.

 

 

Der afsluttedes med et længe leve for Fjellebroen Havn.

  

   

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                                         ___________________________

             Svend Sejersen                                                                    Claus Engelbrecht Jensen

                  dirigent                                                                                       referent

 
   
  Hosted by Uptime-IT - Svendborg