Fjellebroen · HavnDanskEnglishDeutsch  
 
fjellebroen-sydfyn-13.jpg
fjellebroen-sydfyn-11.jpg
fjellebroen-sydfyn-15.jpg
fjellebroen-sydfyn-05.jpg
fjellebroen-sydfyn-19.jpg
fjellebroen-sydfyn-09.jpg
fjellebroen-sydfyn-16.jpg
fjellebroen-sydfyn-08.jpg
fjellebroen-sydfyn-14.jpg
fjellebroen-sydfyn-10.jpg
fjellebroen-sydfyn-04.jpg
fjellebroen-sydfyn-03.jpg
fjellebroen-sydfyn-06.jpg
fjellebroen-sydfyn-18.jpg
fjellebroen-sydfyn-17.jpg
fjellebroen-sydfyn-01.jpg
fjellebroen-sydfyn-07.jpg
fjellebroen-sydfyn-02.jpg
fjellebroen-sydfyn-12.jpg
 
 
 
 

 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i A/S Havnen i Fjellebroen afholdt den 7. marts 2018 i Fjellebroen.

 

 

 

Tilstede: Bestyrelsen, bestående af Hans Chr. Hansen, Ove Heldarskard, Erik Pedersen, Lars Erik Larsen, suppleant Palle Feddersen samt direktør Claus Engelbrecht Jensen og sekretær Charlotte Christensen.

Fraværende: Niels Frank Nielsen.

 

Der var fremmødt 22 aktionærer, og ved udlevering af stemmesedler var aktiekapitalen repræsenteret med 107.050 kr.

 

Formand for bestyrelsen Hans Chr. Hansen bød velkommen.

 

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Svend Sejersen som dirigent. Svend Sejersen blev valgt til dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annoncer i Fyns Amts Avis og i Fyns Stiftstidende lørdag den 17. februar 2018, indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

Ingen indkomne forslag til dagsorden.

 

2. Bestyrelsens beretning.

Konstituering.
Bestyrelsen fortsatte efter generalforsamlingen i 2017 med samme konstituering som året før.

Hans Chr. Hansen blev genvalgt til formand for bestyrelsen i A/S Havnen i Fjellebroen.
Uændret sammensætning for økonomi – og havneudvalg således:

Økonomiudvalg:                  Hans Chr. Hansen (formand)
                                             Erik Pedersen
                                             Niels Frank Nielsen

Havneudvalg:                       Lars Erik Larsen (formand)
                                             Ove Heldarskard
                                             Hans Chr. Hansen


Udskiftning af fortøjningspæle i den lille havn samt ved ydermolen.

Der er igennem en årrække gennemført en række anlægsarbejde i havnen, og 2017 var ingen undtagelse, idet vi konstaterede at en del pæle var angrebet af pæleorm, og enkelte var knækket. I december 2016 påbegyndte arbejdet med udskiftning af i alt 85 fortøjningspæle i havnen, hhv. 62 i den lille havn, og 23 ved ydermolen i det store bassin. Der var indhentet 2 tilbud på anlægsarbejdet, og ordren blev afgivet til Bang-Co v/Henning Lerche. Udskiftning af pælene blev færdiggjort i marts 2017.  Den valgte pæleløsning er borerør beklædt  med plastic PE-rør, og i toppen er der monteret en rustfri gaffel og på siden en krog.

 

Havneleje.
Bestyrelsen besluttede i 2017 er foretage en regulering af havnelejen med virkning fra 2018. Der er sidst foretaget regulering i 2007. Følgende satser er forhøjet med ca. 10%:

  • ·         Grundbeløb ændret fra 631,25 kr. til 690,00 kr.
  • ·         Arealafgift ændret fra 42,50 kr. til 47,00 kr. pr. m2.
  • ·         Jollepladser ændret fra 950,00 kr. til 1.045,00 kr. årligt.
  • ·         Månedsleje forhøjet med 10 %

På trods af denne stigning, er vi stadig meget konkurrencedygtig på priser for årlig havneleje i forhold til andre havne. Forhøjelse af havneleje vil øge omsætningen med ca. 40.000 kr. årligt. Øvrige takster såsom gæsteleje, brug af slæbested, m.v., forbliver uændret.

 

Kiosk på havnen.
Frisko Is har desværre ikke valgt at indgå ny lejeaftale med A/S Havnen i Fjellebroen, idet det ikke er lykkedes dem at finde nye forpagtere til kiosken. Vi har haft kontakt til Premier Is, men de har ligeledes heller ikke haft interesse i at drive kiosk på havnen. Bygningen ejes af Frisko Is. Der har dog inden for de sidste dage være interesse fra et muligt forpagterpar, uden der på nuværende tidspunkt foreligger en konkret aftale. Frisko Is er forpligtiget til at fjerne kiosken, såfremt der ikke indgås ny lejeaftale med A/S Havnen i Fjellebroen.

 

MobilePay.

Der er implementeret en mobilepay løsning på havnen i 2017, og der er opsat information herom i forrummet ved klubhuset samt på havnens hjemmeside. Nummeret er 76209, og opmærksomheden henledes på den tekst der skal påføres ved indbetalinger.

 

Gæstesejlere 2017.

Der er registeret 491 gæstesejler i 2017, og er et fald i forhold til 2016 på ca. 23%.
Havnen har haft 42 overnattende autocampere, det dobbelte af antallet i 2016.

 

Elforbrug.
Vi har igennem en årrække haft et stigende elforbrug, hvilket vi i 2017 har haft ekstraordinært fokus på. Forbruget er steget fra 24.000 kwh. i 2008 til 40.000 kwh. i 2016. Der er naturligvis sket en udvikling igennem årerne, og både har i dag flere elektriske apparater og installationer ombord, end for bare 10 år siden. Vi har dog kunnet konstatere, at det stigende forbrug primært har været i vinterhalvåret og ikke om sommeren. Det øgede fokus fra vores side har, efter vores opfattelse, haft den positive konsekvens, er forbruget i 2017 er faldet til 30.000 kwh. Bestyrelsen besluttede i 2017, at såfremt brugere ønsker fast tilslutning af strøm i perioden fra 15/10 til 15/4, kan det kun ske efter forudgående aftale med Havnefogeden, og der vil der blive foretaget en forbrugsafregning. Elmålere udlånes af havnen, og pris pr. kwh. er 2,00 kr.

 

Tyveri på havnen.
Der har igen i 2017 kunnet konstateres, at en del brugere har været udsat for tyveri af påhængsmotorer, og der er således mistet 5-6 påhængsmotorer. Tyverierne sker typisk lidt udenfor højsæsonen, hvor der ikke færdes så mange på havnen. Brugere opfordres til at sikre deres påhængsmotorer, og at melde evt. tyverier til politiet og havnefogeden.

 

Udskiftning af fortøjningspæle og bærende bropæle ved bro 2.

Det er konstateret, at en del fortøjningspæle ved bro 2 er angrebet af pæleorm. Derudover er der knækket pæle ved pladserne i det mindre bassin ved kiosken samt ved pladserne udenfor den lille havn. Bestyrelsen har på den baggrund i 2017 besluttet, at udskifte alle fortøjningspæle ved bro 2 samt ved de to omtalte pladser. I samme forbindelse sker der en udskiftning af de bærende pæle ved bro 2, hvor der rammes azobe´ pæle magen til udførte anlægsarbejde ved bro 1. Arbejdet påbegyndes umiddelbart efter påske.

Kommentarer til beretningen.

En aktionær spurgte hvornår det planlagte anlægsarbejde i 2018 forventes afsluttet.
Det blev oplyst, at arbejdet forventes afsluttet inden fælles søsætningen i april 2018.

 

En anden aktionær påskønnede bestyrelsens fokus på det stigende el forbrug og en forhøjelse af havnelejen, idet man dermed sikrede indtægter til kommende forbedringer og vedligeholdelse på havnen. Aktionæren foreslog at havnen anvendte en traditionel pristalsregulering,

 

En tredje aktionær, oplyste at der i havnens reglement stod, at der ikke måtte oprettes permanente installationer for både i havnen og på land.
Formand for bestyrelsen svarede, at havnes reglementet omkring elektriske installationer ikke er tidssvarende og nok bør justeres. Formanden oplyste også, at såfremt man blot ønskede at oplade sit batteri i båden, som typisk kan gøres på et døgn, vil man ikke skulle have elmåler udleveret, og dermed heller ikke betale for forbruget af el.

 

En fjerde aktionær foreslog en regulering af havneleje i takt med planlagt vedligeholdelsesarbejde på havnen. Samme aktionær anså brandfare ved fast tilslutning af el, som et større problem end selve elforbruget, og henviste til eksempler med brand på havne i Rudkøbing, Bogense og Middelfart.  

Bestyrelsens beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Revisor Henrik Welinder fra Beierholm fremlagde årsregnskab 2017, herunder budget 2018.

Årsrapport, resultatopgørelse samt balance 2017 blev udleveret til aktionærer.

Hoved og nøgletal blev gennemgået. Årets resultat er på 105 tkr. De samlede aktiver beløber sig til 923 tkr., hvoraf der er materielle anlægsaktiver for 533 tkr. Der er foretaget en tilgang på 160 tkr. på konto for anlægsaktiver på baggrund af det udførte anlægsarbejde i 2017. Dermed udgør vare forbrug 2017 i alt 156 tkr.

Nettoomsætning 2018 er budgetteret til 555 tkr., mod 545 tkr. i 2017. Stigningen er foretaget på baggrund af den forhøjede havneleje sammenholdt med den manglende lejeindtægt for kiosken. Der budgetteres i 2018, som i 2017, med et vareforbrug på 355 tkr., på grund af det planlagte anlægsarbejde. Personale-, salgs-, lokale-, og administrationsomkostninger er fastsat til 307 tkr.

Der var pr. 31.12.2017 likvide beholdninger for i alt. 340 tkr.

Der budgetteres med et underskud i 2018 på 167 tkr.

En aktionær spurgte hvad beløbet til deposita dækkede over.

Direktøren oplyste, at såfremt man har en bådplads i Fjellebroen Havn, og ikke er aktionær i A/S Havnen i Fjellebroen, indbetaler man et depositum, svarende til bådens størrelse.

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

4. Fordeling af overskud efter bestyrelsen indstilling.

Efter bestyrelsens forslag, blev årets resultat overført til næste års resultat.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

  • ·         Hans Chr. Hansen (modtog genvalg)
  • ·         Lars Erik Larsen (modtog genvalg)

Ovenstående blev valgt uden modkandidater.

 

Valg af suppleant til bestyrelsen:

  • ·         Palle Feddersen (modtog genvalg)

 Palle Feddersen blev valgt uden modkandidat.

 

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede, at man fortsatte samarbejdet med revisionsfirmaet Beierholm. Der var ingen andre forslag og revisionsfirmaet blev herefter enstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt.

En aktionær opfordrede til, at det synliggøres bedre, at man ikke må parkere på de to optagningspladser på havnen. Dermed undgås situationer, hvor parkerede biler spærrer for vognmanden som skal optage eller isætte både.

Formand for bestyrelsen anerkendte problemet, og kunne konstatere, at forskellige tiltag for at undgå disse situationer, desværre ikke altid respekteres. Han oplyste samtidig, at der opsættes nye skilte med parkering forbudt ved optagningspladserne.

En anden aktionær spurgte bestyrelsen, hvilke fremtidige initiativer man ønskede gennemført på havnen, og hvordan man fortsat sikrede at havnen var attraktiv, og dermed kunne tiltrække brugere.

Formanden svarede, at der ikke umiddelbart var en egentlig langsigtet plan. Havnen skal kontinuerligt vedligeholdes, og den betragtes som familievenlig og er beliggende i naturskønne omgivelser. 

 

Den første aktionær anså de mange måger på havnen som en udfordring, og spurgte om man havde søgt om at regulere bestanden.
Formanden kender ikke de specifikke regler for regulering af måger, men oplyste at man havde forsøgt med opsætning af skræmme rovfugle, uden at det dog havde haft den ønskede effekt.

 

En tredje aktionær spurgte, om situationen med udlejning af havnepladser de næste år. Formanden kunne fortælle, at alt er udlejet i 2018, og der er ikke nogen indikation på det modsatte i de kommende år. Der har været stor interesse fra primært bådejere fra Faaborg.

 

En fjerde aktionær udtrykte stor ros til havnefoged og bestyrelse for deres indsats for havnen. Havnen fremtræder pæn, og der er altid rent på havnens arealer og bygninger. Han var desuden tryg ved at have sin båd liggende i havnen.

 

En femte aktionær oplevede ofte, at eksempelvis gæstesejlere lå uhensigtsmæssigt tæt på hans faste plads, og dermed ikke kunne frasejle sin plads uden at gæstesejlerens båd skulle flyttes.

 

 

Dirigent, Svend Sejersen takkede for god ro og orden, og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

 

 

Formanden for bestyrelsen afsluttede mødet med en tak for godt samarbejde til bestyrelse, revisor, dirigent, samt direktør og sekretær.

 

 

Der afsluttedes med et længe leve for Fjellebroen Havn.

  

    

 

____________________________                                         ___________________________

             Svend Sejersen                                                                    Claus Engelbrecht Jensen

                  dirigent                                                                                       referent

 
   
  Privacy  |  Set cookie preferences  |  Website © Uptime

 1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber
SL_CA/B TestningSmartlook2 år

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere